Algemene Voorwaarden

Inhoud

Begrippen

Artikel 1. Inschrijving
Artikel 2. Bibliotheekpas
Artikel 3. Vermissing of beschadiging van de bibliotheekpas
Artikel 4. Adreswijziging
Artikel 5. Verlenging van de geldigheidsduur van de bibliotheekpas
Artikel 6. Beëindiging van het bibliotheekpashouderschap
Artikel 7. Contributietarieven en vergoedingen
Artikel 8. Leenaantallen, leentermijn en verlenging van de leentermijn
Artikel 9. Vergoeding bij overschrijding van de leentermijn
Artikel 10. Aanvragen Bibliotheek Oostland
Artikel 11. Aanvragen andere bibliotheken
Artikel 12. Gebruik van de media
Artikel 13. Vermissing van media
Artikel 14. Aansprakelijkheid bij uitleen van CD’s, software, DVD’s en dergelijke
Artikel 15. Media ter raadpleging
Artikel 16. Uitsluiting van lening en / of ontzegging van de toegang
Artikel 17. Klachtenregeling en beroepsmogelijkheden
Artikel 18. Onvoorziene omstandigheden
Artikel 19. Inwerkingtreding van dit reglement
Artikel 20. Wijziging en intrekking van dit reglement
Richtlijnen voor toegang tot en het gebruik van Internet


Begrippen

Raad van Toezicht: Houdt toezicht op het door de bibliotheek gevoerde beleid.

Bibliotheek: Stichting Bibliotheek Oostland

Directeur: De directeur van de bibliotheek geeft algehele leiding aan de gang van zaken binnen de bibliotheek en fungeert tevens als enig bestuurder van de bibliotheek.

Vestigingshoofd: Degene die belast is met de dagelijkse leiding van de bibliotheek.

Bezoeker: Degene die de bibliotheek bezoekt zonder dat hij/zij staat ingeschreven als gebruiker van de bibliotheek.

Bibliotheekpashouder: Degene die in bezit is van een geldige op zijn/haar naam gestelde bibliotheekpas (art.2). N.B. In dit bibliotheekreglement wordt in de bepalingen de overkoepelende term bibliotheekpas toegepast.

Geldig legitimatiebewijs: Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een geldig rijbewijs, paspoort, verblijfsdocument of een identiteitskaart.

Media: Overkoepelende term voor boeken, tijdschriften, cd΄s, software, grammofoonplaten, DVD's en dergelijke.
Schriftelijk: Berichtgeving via brief, e-mail of contactformulier op de website.

Wettelijk vertegenwoordiger: Vader, moeder, wettelijk voogd.


Artikel 1. Inschrijving

1. Iedereen kan bij een vestiging van de bibliotheek als lid worden ingeschreven, mits woonachtig in Nederland.

2. Inschrijving van personen in de leeftijd van 14 jaar en ouder vindt plaats door registratie in het bibliotheeksysteem door een medewerker en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. 2.1 Inschrijving van personen jonger dan veertien jaar vindt plaats door de registratie in het bibliotheeksysteem door een medewerker en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs van de wettelijke vertegenwoordiger.
Inschrijving kan ook online. Geldig legitimatiebewijs moet bij ophalen van de pas getoond worden.

3. Met dit reglement wordt de bibliotheekpashouder of diens wettelijk vertegenwoordiger geacht bekend te zijn.

4. De abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor een vastgestelde termijn van één jaar (12 maanden). (zie voor verlenging art. 5, voor beëindiging art 6). Behalve het flexabonnement dat voor drie maanden aangegaan wordt

5. De bibliotheek beschermt de privacy van bibliotheekpashouders en gebruikt gegevens uitsluitend voor eigen administratie.

6. Korting niet geldig in combinatie met andere acties.


Artikel 2. Bibliotheekpas

1. Bij inschrijving ontvangt men een zogenoemde bibliotheekpas.

2. Met de bibliotheekpas kan men in alle vestigingen van Bibliotheek Oostland terecht en gebruik maken van de diensten van de bibliotheek, zoals lenen van materiaal.

3. De bibliotheekpas blijft te allen tijde eigendom van de bibliotheek. De gebruiker is houder van de pas.

4. Het gebruik van de bibliotheekpas is strikt persoonlijk. Gebruik van de bibliotheekpas door derden is niet toegestaan. Bij misbruik behoudt de bibliotheek zich het recht voor de pas in te houden.

5. Alle op de bibliotheekpas geregistreerde media worden verondersteld geleend te zijn door de houder van de pas, bij misbruik van de bibliotheek behoudt de bibliotheek zich het recht voor het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen.

6. Iedere bibliotheekpashouder dient in het bezit te zijn van een geldig emailadres om de bibliotheek in staat te stellen hen te kunnen wijzen op datalekken. Indien er geen geldig email-adresaanwezig is, kan de bibliotheek niet verantwoordelijk worden gehouden.


Artikel 3. Vermissing of beschadiging van de bibliotheekpas

1. Bij vermissing van de bibliotheekpas dient hiervan zo spoedig mogelijk aangifte te worden gedaan bij een vestiging van de bibliotheek, via de website of de app.

2. De bibliotheekpashouder of diens wettelijk vertegenwoordiger is volledig aansprakelijk voor (onrechtmatig) gebruik, verlies, diefstal en andere vormen van het in ongerede raken van de bibliotheekpas zolang de in lid 1 van dit artikel bedoelde aangifte niet is gedaan.

3. Bij vermissing van de bibliotheekpas kan, na aangifte zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een nieuwe bibliotheekpas worden verstrekt waarvoor een vergoeding dient te worden betaald.

4. Indien een vermiste bibliotheekpas alsnog binnen de geldigheidsduur wordt teruggevonden, is geen restitutie van de in rekening gebrachte vergoeding mogelijk.

5. Indien een bibliotheekpas versleten is wordt deze gratis vervangen. Bij schade veroorzaakt door de klant dient een vergoeding betaald te worden.


Artikel 4. Adreswijziging

1. Een adreswijziging dient door de bibliotheekpashouder schriftelijk aan de bibliotheek te worden gemeld met vermelding van het nieuwe en het oude adres, alsmede het nummer van de bibliotheekpas.

2. Eventuele gevolgen van het niet tijdig melden van een adreswijziging zijn geheel voor rekening en risico van de bibliotheekpashouder.


Artikel 5. Verlenging van de geldigheidsduur van de bibliotheekpas

1. Alle abonnementsovereenkomsten worden na de eerste contractperiode van één jaar omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd, tenzij een andere abonnementsvorm dan de standaard abonnementen is overeengekomen.

2. Leden ontvangen jaarlijks, omstreeks een maand voor de verlengingsdatum van hun abonnement, een betalingsherinnering voor de betaling van de nieuwe abonnementstermijn. Leden die de bibliotheek hebben gemachtigd en dus via automatische incasso betalen, dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op en omstreeks de verlengingsdatum van hun abonnement.

3. Een jeugdlidmaatschap is gratis (tot en met 17 jaar). Jeugdleden die 18 jaar worden ontvangen ruim een maand voor hun 18e verjaardag een betalingsherinnering. Indien zij geen gebruik willen maken van de verlenging van hun abonnement, dienen zij hun abonnement schriftelijk, 1 maand voordat zij 18 jaar worden, op te zeggen. (zie artikel 6c.)

4. Jaarlijks moeten de abonnementsgelden na het eerste verzoek voor of op de verlengingsdatum van het abonnement betaald worden.

5. Na ontvangst van de betaling door de bibliotheek wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, zonder verstrekking van een nieuwe lenerspas.

6. Verlenging van het lidmaatschap van leden die niet gehouden zijn tot betaling (leden tot 18 jaar), geschiedt eveneens zonder verstrekking van een lenerspas.


Artikel 6. Beëindiging van het bibliotheekpashouderschap

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Bij het overlijden van de lener;
b. Bij uitsluiting van toegang en/of uitlening conform dit reglement door of namens de bibliotheek;
c. Bij opzegging door de lener. Opzegging is in het geval van een abonnement voor onbepaalde tijd op elk moment mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan schriftelijk via e-mail of het contactformulier op de website, brief of via het formulier op de balie. De bibliotheek kan bij opzegging een geldig legitimatiebewijs verlangen. U ontvangt een bevestiging per e-mail van de opzegging. De opzegging kan alleen geëffectueerd worden indien de lener alle door hem geleende/in zijn bezit zijnde media ingeleverd heeft en alle betalingsverplichtingen van de lener jegens de bibliotheek zijn voldaan;
d. Door uitschrijving door de bibliotheek indien de lener zijn (betalings)verplichtingen genoemd in dit reglement gedurende meer dan 4 maanden niet is nagekomen. Deze uitschrijving wordt opgeheven wanneer alsnog teruggave van de geleende media en/of volledige betaling van de verschuldigde vergoedingen, te-laat-gelden en kosten heeft plaatsgevonden.

Tussentijdse opzegging gedurende de eerste contractperiode van één jaar is wettelijk niet toegestaan; er wordt in dit geval dan ook geen restitutie van abonnementsgelden verleend.
Vanaf december 2012, conform de wetgeving, is de navolgende regel van toepassing; bij tussentijdse opzegging nadat het abonnement is omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd verleent de bibliotheek de lener restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld vanaf de datum waarop de opzegging ingaat. De restitutie bedraagt 1/12 van het betaalde abonnementsgeld voor elke volledige maand na beëindiging van het lidmaatschap.


Artikel 7. Contributietarieven en vergoedingen

1. De directie stelt jaarlijks de tarieven en vergoedingen vast.

2. Een voornemen tot wijziging van de abonnementsgelden, tarieven, aantallen media en uitleenvoorwaarden wordt ten minste vier weken voor datum van de wijziging in alle vestigingen van de bibliotheek kenbaar gemaakt (zie ook art.20)

3. Leden van de Bibliotheek Oostland kunnen met Gastlenen bij andere openbare bibliotheken lenen. Omgekeerd kunnen leden van andere openbare bibliotheken dankzij het Gastlenen bij de Bibliotheek Oostland lenen.

4. Aan individuele bibliotheekpashouders, groepen van bibliotheekpashouders, of instellingen kunnen afwijkende contributietarieven in rekening worden gebracht. Leden tot en met 17 jaar worden vrijgesteld van contributie.

5. Restitutie van betaalde bedragen vindt niet plaats (m.u.v. van beëindiging abonnement, zie art. 6.1c).


Artikel 8. Leenaantallen, leentermijn en verlenging van de leentermijn

1. Leden met een standaardabonnement mogen maximaal 10 materialen op de pas hebben staan; houders van een plusabonnement 24 materialen; houders van een instellingsabonnement 50 materialen en op een groepsabonnement 30 materialen. Leden met een knipkaart mogen maximaal 10 materialen lenen.

2. De leentermijn van boeken (behoudens Top 10 boeken), tijdschriften/games/dvd's/luisterboeken bedraagt 4 weken.

3. Voor Top 10 boeken geldt een leentermijn van maximaal 1 week.

4. De leentermijn van materialen voor pashouders van plus-, instellings- en groepsabonnementen bedraagt 6 weken , behoudens Top 10 boeken.

5. De leentermijn van de in lid 2 genoemde materialen kan worden verlengd indien deze media niet zijn gereserveerd door een andere bibliotheekpashouder. Top 10 boeken kunnen niet verlengd worden.

6. De leentermijn kan maximaal 2 maal met dezelfde periode verlengd worden.

7. Indien men de leentermijn kosteloos wenst te verlengen, dan dient dit uiterlijk te gebeuren op de dag dat de leentermijn verstrijkt. Is de leentermijn verstreken dan wordt te-laat-geld op rekening van de bibliotheekpashouder gezet, behoudens hetgeen gesteld is in artikel 8, lid 5.

8. Leden kunnen via de zelfbedieningspc’s in de bibliotheek, via de internetpc’s, via de bibliotheekApp en via de website thuis met de ledenpas zelf gratis de leentermijn verlengen. Bij verlenging van materialen waar leengeld voor verschuldigd is worden de kosten opnieuw berekend. Betaling kan via iDeal of via de betaalautomaat in een vestiging.

9. De bibliotheek stuurt indien gewenst per e-mail inleverattenties. Leden kunnen aan deze inleverattenties geen rechten ontlenen en blijven ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het op tijd inleveren.


Artikel 9. Vergoeding bij overschrijding van de leentermijn

1. Bij overschrijding van de in artikel 8 vermelde leentermijn wordt een vergoeding in rekening gebracht per geleend medium. Wanneer deze vergoeding te lang open blijft staan volgt er een nota en worden administratiekosten berekend.

2. De bibliotheek is gehouden de bibliotheekpashouder uiterlijk na twee weken te herinneren aan de overschrijding van de leentermijn.

3. Bij niet voldoen van de in lid 1 van dit artikel omschreven vergoeding wordt de bibliotheekpashouder verdere lening geweigerd, zolang de bibliotheekpashouder niet aan deze betalingsverplichting(en) heeft voldaan.

4. Indien verlenging van de leentermijn wordt aangevraagd op het moment dat de leentermijn is verstreken, wordt eveneens een vergoeding in rekening gebracht, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel.

5. Bij in gebreke blijven wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan zijn altijd voor rekening van de bibliotheekpashouder.


Artikel 10. Aanvragen Bibliotheek Oostland

1. Uitgeleende media uit de collecties van Bibliotheek Oostland kunnen kosteloos worden aangevraagd in alle vestigingen van de bibliotheekorganisatie en via de website.

2. Wanneer de aangevraagde media beschikbaar komen, ontvangt de bibliotheekpashouder hiervan bericht. Na ontvangst van bericht dienen de media binnen acht dagen te worden geleend. Indien dit niet het geval is, wordt de aanvraag beëindigd.

3. Restitutie van de in lid 2 van dit artikel omschreven vergoeding vindt nimmer plaats.


Artikel 11. Aanvragen andere bibliotheken

1. Indien een bibliotheekpashouder media wenst te lenen die niet tot de collecties van Bibliotheek Oostland behoren, kunnen deze door de bibliotheek bij andere bibliotheken worden aangevraagd.

2. Voor het aanvragen van media bij andere bibliotheken wordt een vergoeding per medium in rekening gebracht, die bij de aanvraag dient te worden voldaan. Indien media via internet worden gereserveerd, wordt het bedrag op de rekening van de bibliotheekpashouder gezet.

3. Wanneer de aangevraagde media beschikbaar komen, ontvangt de bibliotheekpashouder hiervan bericht.

4. De bibliotheekpashouder dient zich aan de leentermijn te houden, welke door de bibliotheek die de media beschikbaar heeft gesteld, is bepaald.

5. Wanneer het aangevraagde bestaat uit te maken fotokopieën of prints, vergoedt de bibliotheekpashouder de kopie-, print- en administratiekosten.

6. Restitutie van de in lid 2 van dit artikel omschreven vergoeding vindt plaats, bij directe annulering of het niet binnen drie maanden kunnen leveren van het aangevraagde.


Artikel 12. Gebruik van de media

1. De bibliotheekpashouder dient de media met uiterste zorgvuldigheid te gebruiken.

2. Het is niet toegestaan de media aan derden beschikbaar te stellen.

3. Voordat de bibliotheekpashouder de media leent, dient hij zich te overtuigen van de goede staat ervan. Eventuele constateerbare beschadigingen en/of verontreinigingen dienen, voordat de media worden geregistreerd, te worden gemeld bij de servicebalie. (bij constatering bij thuiskomst dient er telefonisch of per mail dezelfde dag melding gemaakt te worden)

4. De bibliotheekpashouder wordt aansprakelijk gesteld voor iedere beschadiging en/of verontreiniging van de geleende media.

5. Reparatiekosten van de in lid 4 van dit artikel omschreven beschadigingen en/of verontreinigingen dienen door de bibliotheekpashouder te worden vergoed.

6. Indien de geleende media moeten worden vervangen als gevolg van de in lid 4 van dit artikel omschreven beschadigingen en/of verontreinigingen, zullen naar het oordeel van het vestigingshoofd de vervangingskosten bij de bibliotheekpashouder in rekening worden gebracht.

7. Indien een bibliotheekpashouder de in lid 6 van dit artikel omschreven bedrag niet betaalt, kan zijn bibliotheekpas voor gebruik geblokkeerd worden totdat de rekening is voldaan, een en ander naar het oordeel van de vestigingsmanager. Bij in gebreke blijven wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan zijn voor rekening van de bibliotheekpashouder.


Artikel 13. Vermissing van media

1. Vermissing van geleende media dienen direct aan de desbetreffende vestiging van de bibliotheek te worden medegedeeld.

2. Bij vermissing van media zullen administratie- alsmede vervangingskosten bij de bibliotheekpashouder in rekening worden gebracht, een en ander naar het oordeel van het vestigingshoofd.

3. Indien een bibliotheekpashouder de in lid 2 van dit artikel openstaande bedrag niet betaalt, kan zijn bibliotheekpas voor gebruik geblokkeerd worden totdat de rekening is voldaan; een en ander naar het oordeel van het vestigingshoofd. Bij in gebreke blijven wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan zijn voor rekening van de bibliotheekpashouder.

4. Restitutie van de in lid 2 van dit artikel omschreven vervangingskosten vindt nimmer plaats.

5. Als bewijs van betaling geldt in alle gevallen slechts het betalingsbewijs voorzien van de gegevens van de bibliotheekpashouder en de media.


Artikel 14. Aansprakelijkheid bij uitleen van CD's, software, DVD's en dergelijke

1. Het lenen van media is voor eigen risico van de bibliotheekpashouder.

2. De bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij beschadiging van apparatuur van de bibliotheekpashouder als gevolg van het lenen van media. Dit houdt in dat indien (cd-, computer-, dvd,- ) apparatuur van de bibliotheekpashouder beschadigd raakt als (vermeend) gevolg van het lenen van media, de bibliotheek onder geen enkele voorwaarde gehouden is tot vergoeding van de geleden schade. Dit geldt eveneens voor het gebruik van PC, internet, e-mail faciliteiten van de bibliotheek


Artikel 15. Media ter raadpleging

Zeer kostbare en/of antiquarische media, alsmede laatst verschenen nummers van tijdschriften en kranten worden niet uitgeleend. Deze en andere media, naar het oordeel van het vestigingshoofd, zijn ter inzage.


Artikel 16. Uitsluiting van lening en / of ontzegging van de toegang

1. Per aangetekende brief van de vestigingsmanager worden bibliotheekpashouders uitgesloten van de dienstverlening of de toegang ontzegd tot de vestigingen van de bibliotheek voor bepaalde en onbepaalde tijd op grond van de volgende omstandigheden: a. Herhaaldelijke overtreding van dit bibliotheekreglement. b. Verstoring van de orde dan wel het niet opvolgen van aanwijzingen van de bibliotheekmedewerkers en de schriftelijke aanwijzingen in de bibliotheekvestigingen. c. Diefstal. Hiervan wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

2. Bezoekers die geen bibliotheekpashouder zijn worden door het vestigingshoofd uitgesloten van dienstverlening of de toegang mondeling ontzegd tot de vestigingen van de bibliotheek voor bepaalde of onbepaalde tijd, op grond van de volgende omstandigheden: a) Herhaaldelijke overtreding van dit bibliotheekreglement. b) Verstoring van de orde dan wel het niet opvolgen van aanwijzingen van de bibliotheekmedewerkers en de schriftelijke aanwijzingen in de bibliotheekvestigingen. c) Diefstal. Hiervan wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.


Artikel 17. Klachtenregeling en beroepsmogelijkheden

1. De bibliotheekpashouder heeft het recht klachten in te dienen over de dienstverlening van de bibliotheek.

2. Klachten dienen schriftelijk ingediend te worden bij het vestigingshoofd, die de klacht binnen een termijn van 4 weken schriftelijk of mondeling zal beantwoorden.

3. Indien de bibliotheekpashouder ontevreden is over de beantwoording van een klacht zoals in lid 2 van dit artikel omschreven, kan deze de klacht binnen een termijn van 4 weken in tweede instantie indienen bij de directeur, die de klacht binnen een termijn van 4 weken schriftelijk zal beantwoorden. Tijdens de periode van behandeling van de klacht in tweede instantie door de directeur, blijft het besluit van het vestigingshoofd ten aanzien van de klacht in eerste instantie, zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, gehandhaafd.

4. Beroepsmogelijkheden zijn na een besluit van de directeur uitgeput.


Artikel 18. Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directeur.


Artikel 19. Inwerkingtreding van dit reglement

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2007/2021.


Artikel 20. Wijziging en intrekking van dit reglement

1. alleen de nieuwste versie van (delen van) het reglement is van toepassing; de bibliotheek behoudt zich het recht op tussentijdse wijzigingen voor. Alle voorgaande (delen van) versies vervallen met het in werking treden van een nieuwe versie.

2. ingrijpende wijzigingen zijn wijzigingen die veranderingen betreffen van meer dan 30% in de abonnementsgelden, tarieven, te lenen aantallen media, te-laat-gelden alsmede alle andere wijzigingen die als ingrijpend door de bibliotheek worden aangemerkt én worden bekend gemaakt conform artikel 1 alle andere wijzigingen zijn niet ingrijpende wijzigingen.

3. ingrijpende wijzigingen en/of intrekking van het reglement worden tenminste één maand voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging c.q. de intrekking van dit reglement aangekondigd door dit (zichtbaar) in de bibliotheek en op haar website bekend te maken. Ingrijpende wijzigingen gelden vanaf één maand na de datum van aankondiging van de wijziging.

4. niet ingrijpende wijzigingen worden periodiek geactualiseerd en (zichtbaar) kenbaar gemaakt in de bibliotheek en op haar website en gelden per direct.

• NOOT: Voor actuele tarieven en leenvoorwaarden raadpleeg de tarievenlijst op de website en in de bibliotheek


Richtlijnen voor toegang tot en gebruik van Internet

De bibliotheek stelt een aantal databanken en softwareprogramma’s zoals Word en Excel gratis beschikbaar voor gebruik in de bibliotheek.

Aansprakelijkheid

• De bibliotheek staat niet in voor de accuraatheid, de volledigheid en tijdigheid van informatie, verkregen via Internet. Hiervoor is de leverancier van de informatie verantwoordelijk.

• Internet kan controversieel materiaal bevatten. Het collectievormingsbeleid van de bibliotheek strekt zich niet uit tot Internet. De bibliotheek onderschrijft de uitgangspunten en achtergronden van informatie op Internet niet. De bibliotheek kan niet voorkomen dat gebruikers van Internet met voor hen ongewenste informatie in aanraking komen.

• Informatie op Internet is onderhevig aan snelle en vele wijzigingen. De bibliotheek draagt daar geen verantwoordelijkheid voor.

• De bibliotheek behoudt zich het recht voor beperkingen op te leggen aan het gebruik van Internet.

• De bibliotheek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, ontstaan door gebruik van de computer die toegang tot Internet geeft, noch schade ontstaan door raadpleging van Internet.

Richtlijnen voor toegang en gebruik

Het is niet toegestaan zich met meer dan twee personen tegelijk voor een computerscherm te bevinden.

Het is de gebruiker niet toegestaan de computer en Internet te gebruiken voor:

• Doeleinden die strijdig zijn met de wet.

• Het downloaden of afdrukken van informatie wanneer dit strijdig is met wetgeving inzake het auteursrecht.

• Het downloaden van software naar de computer. De bibliotheek behoudt zich het recht voor bestanden op de computer te vernietigen.

• Vernietiging of beschadiging van apparatuur, software of gegevens, behorende aan de bibliotheek.

• Verstoren of hinderen van computer en netwerkverbinding. Dit omvat, in een niet uitputtende opsomming: het verspreiden van computervirussen, misbruik van verbindingstijd of afdrukfaciliteiten; het pogen te wijzigen, toe te voegen, of verwijderen van systeemsoftware, of andere systeemonderdelen; het pogen de systeembeveiliging of toegangsrechten te ontduiken.

• Verstoren of hinderen van overige bibliotheekgebruikers. Dit omvat, in een niet uitputtende opsomming: het lastigvallen van anderen; het op het computerscherm laten verschijnen van teksten of afbeeldingen die redelijkerwijs beschouwd kunnen worden als aanstootgevend. Het raadplegen van pornografische en/of racistische internetsites is derhalve niet toegestaan.

• Verstoren of hinderen van externe netwerken. Dit omvat, in een niet uitputtende opsomming: het verspreiden van door de ontvanger ongewenste reclame-uitingen; het beledigen of belasteren van anderen; het pogen de systeem- of netwerkbeveiliging of netwerktoegangsrechten te ontduiken.

Overtreding van de richtlijnen

• Gebruikers die bovengenoemde richtlijnen overtreden zal worden gevraagd hun gedrag aan te passen.

• De bibliotheek behoudt zich het recht voor de Internetverbinding te beëindigen voor hen die ondanks een eerdere waarschuwing hun gedrag niet conformeren aan bovengenoemde richtlijnen.

• De bibliotheek behoudt zich het recht voor om overtreders van de bovengenoemde richtlijnen verder gebruik van Internet te ontzeggen.

1 september 2021